3

register som är avsett för utomhusbruk. (bilaga 2)

Det existerade inga kassaregister med sådana uppgifter, Skatteverket har återigen ej heller kommit med någon utredning som styrker att det existerar kassaregister för utomhusbruk eller

som har anvisningar var och hur jag kan använda kassaregister utomhus som inte är avsedda för utomhusbruk. Här ska påpekas att tillämpningen av lagstiftningen också måste innefatta ett hänsynstagande till övrig lagstiftning i allmänhet och elsäkerhetslagstiftningen i synnerhet samt att torg- och marknadshandlare skall ges en rimlig möjlighet att fullfölja sina lagenliga skyldigheter utifrån sina speciella förutsättningar.

 

Påpekas att enligt SKVFS 2009:3 5§ Bestämdes att ett kassaregister endast fick användas i en användningsmiljö eller utsättas för en miljö som angavs i dess tillverkardeklaration. Vid lagändringen

som började tillämpas den 1-1-2014 togs 5§ bort p.g.a. att skatteverket aldrig krävde att tillverkardeklarationen skulle innehålla uppgifter om vilken användningsmiljö som kassaregistret fick utsättas för.

 

Skatteverket skapar oklarhet beträf

ning av en elektrisk produkt för användning i utomhusmiljö. Ett kassaregister med stickpropp klass I med jordat utförande eller klass II ojordad dubbelisolerad ska, för att få användas utomhus, vara anpassad för att klara täthet motsvarande minst IPX4. ***)

*) Kassaregister med uppgifter hur jag får använda det utomhus existerar inte.

**) Kassaregister med sådana anvisningar och apparater för utomhusbruk existerar inte.

***) Sådana kassaregister existerar inte.

 

Ytterligare problematik som torg- och marknadshandlare ställs inför uppstod p.g.a. ett omedelbart förbud som utfärdats av Arbetsmiljöverket den 15 april 2015

Förbudet avsåg användning av laddstationer med tillhörande transformatorer till kassaregistersystem”. Förbudet avser ett bolags verksamhet.

Arbetsmiljöverket har alltså uppmärksammat de risker som utomhusanvändning av kassaregister som inte är tillverkat för utomhusbruk innebär. Som villkor för att förbudet skall upphöra har verket angett att bolaget ifråga ska ”säkerställa att transformatorn är torr” samt ”tillse att utfärdade instruktioner

efterlevs”.

fande elsäkerheten

Kravet på elsäkerhet vid användande av kassaregister utomhus har p.g.a. Skatteverkets agerande urholkats så det i stället räcker med att Skatteverket numera kan motiverar med ”att användaren

själv ser till att skydda kassaregistret så det inte händer en el-olycka”

Vid Skatteverket och domstolars tillämpning av lagen avseende bruk av kassaregister utomhus har ingen hänsyn tagits till kraven som ställs på elsäkerhet. (Bilaga 2)

 

Elsäkerhetskrav som sopats under mattan.

Kassaapparater som används i Sverige ska, precis som alla elektriska produkter, ha en bruksanvisning på svenska och vara försedd med uppgifter från tillverkaren om hur den får användas.*) Lagen som säger det är inte ny utan har funnits sedan 1993, § 4 och 5 i Förordningen

(1993:1068) om elektrisk materiel.

 

Den enskilde företagaren, som ska använda kassaapparaten, har ansvar att se till att man följer tillverkarens anvisningar och använder en apparat som är avsedd för utomhusbruk.**)

 

Täthet är en viktig aspekt vid anpass

Välkommen till www.knalleweben.se