4

Arbetsmiljöverket har även utfärdat ett vite på 50 000 kronor om verksamheten fortsätter utan att

rättelse vidtas.

Det sagda innebär således att torg- och marknadshandlare kan komma att på detta sätt förbjudas av Arbetsmiljöverket att använda sitt kassaregistersystem samtidigt som Skatteverket kan förordna om vitesföreläggande för att handlarna skall använda det.

Stig Wiklund

Bilaga 2

Uppdaterad ver 13-8 2014 efter möte samma dag

Förtydligande om kassaapparater för utomhusbruk

Elsäkerhetsverket har fått många frågor om att använda elektriska kassaapparater/kassaregister på

marknader och torghandel. Här följer information och råd om vad som gäller.

Kassaapparater som används i Sverige ska, precis som alla elektriska produkter, ha en

bruksanvisning på svenska och vara försedd med uppgifter från tillverkaren om hur den får

användas. Lagen som säger det är inte ny utan har funnits sedan 1993, § 4 och 5 i Förordningen

(1993:1068) om elektrisk materiel.

Det är tillverkaren som är ansvarig för att se till att kassaapparaten uppfyller de krav som gäller

när den sätts på marknaden. Sedan har också importörer och återförsäljare ett ansvar att se till så

att de produkter de säljer (i det här fallet kassaapparater) uppfyller lagkraven. Den enskilde

företagaren, som ska använda kassapparaten, har ansvar att se till att man följer tillverkarens

anvisningar och använder en apparat som är avsedd för utomhusbruk.

Elsäkerhetsverkets har tyvärr upptäckt att många kassaapparater inte uppfyller kraven för

utomhusbruk vid fuktig miljö. Många kassaapparater är gjorda för inomshusbruk.

- Att använda en kassaapparat utomhus för förhållanden som den inte är avsedd för gör att det

finns risk för att fukt kommer in i apparaten och att den i värsta fall kan bli strömförande, säger

Fredrik Kagerud, inspektör vid Avdelningen för produkter på Elsäkerhetsverket.

Detta gäller för kassaapparater utomhus

·Tänk på att läsa igenom bruksanvisningen för kassaapparaten och följa tillverkarens anvisningar.

· Titta så att produkten är CE-märkt.

· Täthet är en viktig aspekt vid anpassning av en elektrisk produkt för användning i

utomhusmiljö. Ett kassaregister med stickpropp klass I med jordat utförande eller klass II ojordad

dubbelisolerad ska, för att få användas utomhus, vara anpassad för att klara täthet motsvarande

minst IPX4. IP-klassning är ett sätt att ange tätheten för en produkt.

· Om tillverkaren i sin bruksanvisning anger att produkten kan användas utomhus i regn och fukt

så ska produkten uppfylla minst IPX4 oavsett spänningsgräns.

· Om den kassapparat du har inte uppfyller IP-klassningen för utomhusbruk, så måste du vidta

åtgärder för att säkerställa att miljön den placeras och används i motsvarar den som tillverkaren

anvisar.

· Om du är osäker på om din kassaapparat uppfyller kraven ska du vända dig till inköpsstället.

· Tänk också på att kyla, värme, kondens, UV-ljus (solen) kan påverka en apparats säkerhet

negativt. Tillverkaren anvisningar ska tydligt visa var den kan användas.

Sidansvarig: Per Hellström Publicerad: 2014-04-25 Senast uppdaterad: 2014-08-13

Bilaga 1

De företag som berörs av förslaget till utökat tillämpningsområde måste använda kassaregister som

uppfyller föreskrivna krav, vilket innebär att många företag måste anskaffa ett tillverkardeklarerat

kassaregister och en certifierad kontrollenhet. I dagsläget har prisläget för en sådan utrustning

stabiliserats på nivån från ca 6 000 kronor. Då livslängden för kassaregister och kontrollenhet är

betydligt längre än ett år blir den årliga kostnadsökningen dock mindre än 6 000 kronor. I

Skatteverkets föreskrifter är reglerat att en kontrollenhet ska ha en livstid på minst sju år (12 kap. 13 §

SKVFS 2009:2). Ett tillverkardeklarerat kassaregister bör vid normal användning inte ha en kortare

livslängd än vad som gäller för en kontrollenhet. Under antagandet att ett kassaregister inklusive

kontrollenhet kostar 6 000 kronor och att livslängden är sju år blir den årliga kostnaden ca 850

kronor.”

Välkommen till www.knalleweben.se