1

Problemen beror dels på:

att det inte existerar kassaregister för utomhusbruk.

att Skatteverkets handläggare inte tillämpar enhetliga regler.

att Arbetsmiljöverket utfärdar vitesföreläggande trots att SKV:s regler tillämpas.

att lagen kom till på falska grunder.

att företagare tvingas använda kassaregister vid utomhusbruk som inte uppfyller elsäkerhetskraven krav.

att garantier och försäkringar inte gäller vid bruk av kassaregister utomhus som inte är tillverkade för att användas i den tuffa miljön.

att enskilda undantag med bäring på torg och marknadshandel inte beviljas av SKV.

att SKV kräver kassaregister även vid försäljning som understiger 4 basbelopp inklusive moms.

 

I förarbetena till lagen

”Regeringens proposition 2012/13:129 7.4 Konsekvenser för företagen”

framförs osanningen att det finns kassaregister från 6 000 kronor. (Bilaga 1)

Fortsättningsvis åberopar Skatteverket således att det finns kassaregister för utomhusbruk, en förvanskning av verkligheten som även får fotfäste i domstolar.

 

Till följd av detta menar Förvaltningsrätten i Stockholm i mål 6801-14 den 18 juni 2014

”att det finns kassaregister som är anpassade för verksamheter som bedrivs i utomhusmiljö och som klarar både dåligt väder och temperaturväxlingar.” Något som andra domstolar senare hänvisar till.

Efter ett år godtar dock domstolar att det inte finns några sådana kassaregister.

Kammarrätten i Stockholm har den

10 juni 2015 meddelat dom i mål nr 76575-14.

Av domen framgår att "Bolaget har i huvudsak anfört att det på marknaden inte existerar något kassaregister som uppfyller gällande krav på elsäkerhet och har åberopat såväl skriftlig som muntlig utredning till styrkande av detta. Skatteverket har inte inkommit med någon utredning i denna del.

Mot den bakgrunden får bolagets påstående att det inte finns något kassaregister som är gjort för utomhusbruk godtas.” Kammarrätten avslår ändå överklagandet.

 

Förvaltningsrätten i Växjö har den 15 deptember 2015 meddelat dom i mål nr 2177-15.

Av den domen framgår att den klagande framhållit att det inte finns kassaregister som är gjort för

utomhusbruk vilket Förvaltningsrätten godtog och tillägger att något annat

En beskrivning av problemen vid användning av kassaregister utomhus.

En beskrivning av problemen vid användning av kassaregister utomhus. Ett större antal näringsidkare har på olika sätt påvisat det orimliga i lagen som sedan januari 2014 kräver att även torg och marknadshandeln skall registrera sin försäljning i kassaregister.

Välkommen till www.knalleweben.se