Textruta:

TORG OCH MARKNADSHANDLARE     LANDETS MEST JAGADE YRKESGRUPP?

 

Riksdagsledamöter vilseledda inför beslut om lagändring.

Förarbetena till lagändring angav att det fanns kassaregister från 6 000 kronor. Sanningen var att det inte fanns kassaregister för utomhusbruk, och till sådana priser, något (som mer än ett år efter lagändringen) erkändes av uppgiftslämnaren Nils Weidstam på

Kassaregisterrådet, leverantörernas egen branschorganisation.

Lagens krav på certifiering trollades bort.

Lagen föreskriver att kassaregister skall vara certifierat, kravet har dock ändrats till att certifieringen av kassaregister inte behöver ske. I stället räcker det med att endast kontrollenheten är certifierad, för kassaregistret räcker det att lämna en tillverkardeklaration som garanti för att Skatteverkets krav på kassaregister är uppfyllda.

 

När Skatteverket får en tillverkardeklaration för ett kassaregister skall det i punkt för punkt framgå att det överensstämmer med Skatteverkets krav, därefter publiceras kassaregistret på en lista

som visar vilka kassaregister och kontrollenheter som är tillåtna att använda enligt Skatteverket.

 

Någon kontroll av att uppgifterna i tillverkardeklarationen är sanna finns inte.

Skatteverket kontrollerar inte att kassaregistret uppfyller Skatteverkets krav enligt de uppgifter som lämnats i tillverkardeklarationen innan kassaregistret förs upp på listan över de kassaregister som får användas enligt Skatteverket.

 

Vid Skatteverkets kontroller ute på marknader hittats kassaregister som inte uppfyller kraven trots att dom är tillåtna av Skatteverket att använda.

Alla med sådana kassaregister tvingades uppdatera dom, eller köpa nytt när uppdatering är omöjlig att göra. Oavsett vilket tvingats ägarna betala tusentals kronor för att åtgärda problemen.

 

Även andra krav än certifieringen togs bort.

Fram till lagändringen januari 2014 krävde Skatteverket att kassaregister endast fick användas i den miljö som angavs i tillverkardeklarationen, inte i någon tillverkardeklaration angavs det dock att kassaregistret fick användas i utomhusmiljö.

Skatteverkets lösning när problemet avslöjades var att helt enkelt att ta bort paragrafen med kravet fr.o.m. den 1/1 2014.

Kassaregister klarar inte vår tuffa utomhusmiljö.

Kraven på elsäkerhet uppfylls inte av kassaregistertillverkarna. Något som föranledde Skatteverket att hålla flera möten med Elsäkerhetsverket för att till varje pris kunna sätta sig över lagen om elsäkerhet och dess tillämpning i praktiken.

Skatteverkets felaktiga påstående att det fanns kassaregister som torg och marknadshandeln kunde införskaffa och använda för 6000 kronor var i början ett återkommande argument av Skatteverket, i de första domsluten åberopades bl.a. detta i fällande domslut.

När bubblan sprack.

Då motståndet mot påstående blev för starkt sökte skatteverket nya argument, efter deras möten med Elsäkerhetsverket började argumenten se ut så här. Saxat ur beslut:

Torg- och marknadshandel sker till största del utomhus. Det finns inget förbud mot att använda en elprodukt utomhus men åtgärder får vidtas som säkerställer en torr miljö som kassaregistret är konstruerat för. Det ankommer på dig som näringsidkare att använda ett kassaregister som är lämpligt för den verksamhet du bedriver.”

Efter att TOMER ifrågasatt begreppet ”torr miljö” övergavs även detta argument. Efter nya möten där till sist även arbetsmiljöverket deltog ändrades argumentationen och fick följande och liknande återkommande lydelse:

Så här skriver Skatteverket i ett av sina beslut

Det finns inget förbud mot att använda ett kassaregister utomhus från Elsäkerhetsverket, även om produkten inte är klassad för att användas i en fuktig miljö. Det åligger användaren att se till att det finns ett kassaregister och att det används på ett för registret föreskrivet sätt.

Användaren måste vid behov vidta åtgärder som säkerställer

en miljö som kassaregistret är konstruerat för.

Enligt Elsäkerhetsverket kan en användare utomhus vidta åtgärder

genom exempelvis se till att kassaregistret och kablar inte utsätts för väta och regn.

 

Angående att ingen svensk bruksanvisning med uppgifter om hur kassaregister får användas utomhus har kunnat uppvisas av de av er tillfrågade kassaregisterleverantörerna, saknar betydelse i ärendet. Om ni inte får tillgång till en bruksanvisning på svenska som är försedd med uppgifter från tillverkaren om hur den får användas, får ni vända er till  kassaregisterleverantören/tillverkaren.

ELSÄKERHETSVERKET

... många kassaregister som finns för torg- och marknadshandel är inte avsedda för utomhusbruk och har ingen information i bruksanvisningen om hur och var produkten får användas. När information saknas uppfyller de inte elsäkerhetskraven.

- Den som ska använda ett kassaregister har ansvar att se till att man följer tillverkarens anvisningar och att den används på det sätt den är avsedd för, säger Karl-Hugo Hult, Elsäkerhetsverket .

INGA KASSAREGISTER

Lagen kom för tidigt, leverantörerna var inte i fas med detta och kunde inte leverera den utrustning som behövdes till det pris som angetts.

- De som marknadsför kassasystem som godkända för torg och marknadshandel luras, några sådana system finns helt enkelt inte, säger Nils Weidstam på Kassaregisterrådet, leverantörernas egen branschorganisation. Han var en av föredragshållarna på TOMERs och MAFs gemensamma konferens i Borlänge i samband med årsstämman.

Fäboden Karl-Tövåsen, hävdar att de inte har någon ström förutom ett högljutt aggregat och att det blir tekniskt svårt att ha ett kassaregister. Men då får man helt enkelt strunta i verksamheten, menar Conny Svensson.

(Kammarrätten har dock en annan åsikt och gav fäboden Karl-Tövåsen rätt)

Men han medger att de nya reglerna inte är helt enkla att tolka för Skatteverket.

– Vi upplevde att lagstiftaren inte ger någon vidare vägledning och har överlåtit till Skatteverket att reglera i form av föreskrifter och anvisningar, säger Conny Svensson till Expressen

Knallar och torghandlare tvingas av lagen använda utrustning som inte är tillåten för utomhusbruk. Förutom att olycksrisken ökar, gäller inte garantier och försäkringar. Lagen togs på ett felaktigt underlag.

KOMMENTERA

Börja med att ange rubriken på den artikel du vill kommentera

Efter granskning och godkännande publiceras din kommentar, även ditt för och efternamn publiceras, dock inte din e-postadress.

Artikelnamn

Förnamn

Efternamn

Din mailadress

Kommentar

Håkans kassaregister exploderade

Fortsätt...

Textruta: TORGHANDEL

MARKNADSKALENDRAR

Länsstyrelsen överklagade Förvaltningsrättens dom att kommunen kräver F-skatt av torghandlare, men förlorade i Kammarrätten. Följden blir att skolklasser och flera utan F-skatt inte uppfyller kraven för att få torga i Stockholm.Fortsätt...

    Nu krävs F-Skatt

            -ARKIVET-      
        En beskrivning      
        Knallens moment 22      
        Inga certifierade register      
        om kassaregisterlagen      
Facebook – logga in eller registrera dig

DRIFTSTOPP PÅ KASSAREGISTER SKA ÅTGÄRDAS SAMMA DAG ENLIGT SKATTEVERKET

Fortsätt...

Länkar