SWEDBANK FÖRLORADE I                     TINGSRÄTTEN

  Fick inte säga upp Widar Nords betalkonto

 

Kritik riktas mot anmälda bankers ovilja att uppfylla de rättigheter som tillkommer samtliga svenska konsumenter genom eu:s betalkontodirektiv implementerat den 1 juni 2017.


Finansinspektionen har slagit fast att banken ska förstå syftet bakom varje enskild transaktion som kunden genomför. något som bankerna tagit fasta på och gjort rovdrift av. Kunder avvisas utan lagstöd och godtyckligt, så även Widar Nord. Varken han eller domstolen köper Swedbanks hänvisning "bristande kundkännedom". Domstolen fastställde att uppsägningen var ogiltig.


Domslut 1.

”Tingsrätten som fastställer att avtalet beträffande betalkonto mellan Widar Nord och Swedbank AB, som sades upp av Swedbank AB den 15 juli 2020, alltjämt är i kraft mellan Widar Nord och Swedbank AB, förpliktar Swedbank AB att inom 14 dagar från dagen för domen återställa Widar Nords nedstängda betalkonto”

  1. Swedbank AB ska ersätta Widar Nords rättegångskostnader med 256 536 kr varav 244 680 kr avser ombudsarvode inklusive moms, 2 800 kr avser ansökningsavgift, och 9 056 kr avser resekostnader.

 

- Som lagstiftningen är utformad bygger rätten till bankkonto på bankens bedömningar av möjligheten för banken eller annat kreditinstitut att hantera viss risk, ett riskbaserat förhållningssätt. även mot bakgrund av det mycket angelägna syftet bakom bestämmelserna bör bedömningarna för den enskilde framstå som rimliga. det bör krävas att banken kan redogöra för vilka omständigheter som banken har tagit hänsyn till och hur dessa omständigheter viktats. Även om lagstiftaren tänkt att bedömningarna i stor utsträckning ska ske automatiserat bör det vara möjligt att visa vilken information som behandlats. Ur rättssäkerhetssynpunkt måste den enskilde ha möjlighet att bemöta de omständigheter som görs gällande för bankens beslut att avsluta en affärsrelation, alternativt inte alls inleda en sådan, skriver Tingsrätten.

Till första sidan

Håkans kassaregister exploderade

            Se vidio-klipp här

 Vild Hasse Bengtsson

 Se vidion med Vild Hasse här.


Landets mest kända korvhandlare fångad  på vidio vid sitt korvstånd en sommardag år 2003 på en marknad någonstans  i Sverige