2

har inte framkommit i utredningen.

Förvaltningsrätten ifrågasätter inte heller den klagandes uppgift om att det finns risk för elstötar i det fall ett kassaregister inte är avsett för utomhusbruk och används i regn eller hög luftfuktighet.

Förvaltningsrätten avslår ändå överklagandet.

I Förvaltningsrättens ovanstående dom åberopas att det av Skatteverkets information framgår att otjänlig väderlek är en omständighet som innebär att kassaregister inte behöver användas.

Detta är en rättsosäkerhet som är oacceptabel. Vi kan inte i rättsstaten Sverige ha en lag som är väderberoende i sin tillämpning.

 

Påpekas att Skatteverket inte har inkommit med någon utredning som styrker att det finns kassaregister avsedda för bruk utomhus i något av de ca 70 ärende jag har granskat. I strid med

ovanstående har Skatteverket ändå hävdat att det finns kassaregister som är anpassade till verksamhet som bedrivs i utomhusmiljö och som klarar både dåligt väder och temperaturväxlingar.

 

Erkännande från kassaleverantörernas egen branschorganisation!

I tidningen Torg och Marknadsnytt som

Skatteverket och domstolar som tidigare i sina argument framhöll att det fanns kassaregister för utomhusbruk har med tiden ändrat argumenten till krav att nyttjaren av kassaregister själv skall skapa en sådan torr miljö som motsvarar den som gäller för kassaregistret.

 

Skattekontoret i Karlstad skriver t.ex. så här i sitt beslut den 30 oktober 2014, ärende 70 000864 206.

...användaren av utrustningen har ansvar att tillse att den används på det sätt den är avsedd för. Handlar det om utrustning avsedd för inomhusbruk (torr miljö) som används utomhus ska

användaren (torghandlaren) se till att skapa en miljö som motsvarar inomhusmiljö.

 

När begreppet torr miljö ifrågasattes ändrade Skatteverket återigen kravet. Nu till kravet att den som använder kassaregister som inte är avsedda för utomhusbruk har att skydda kassaregister så att inga olyckor inträffar.

Ett kassaregister måste ha en bruksanvisning på svenska och vara försedd med uppgifter från tillverkaren var och hur jag får använda det. Sedan har jag ansvar att se till att jag följer tillverkarens anvisningar och använder ett kassa

utkom den 10 mars 2015 uttalar sig Nils Weidstam.

I artikeln har Nils Weidstam på Kassaregisterrådet intervjuats i den aktuella frågan. Weidstam företräder således kassaleverantörernas egen branschorganisation. Nils Weidstam som är väl insatt i

problematiken anför att man vid lagens tillkomst räknade med att marknaden skulle kunna tillhandahålla kassaregister för en kostnad omkring 7.000 kr, men ingen talade om att sådana skulle

kunna klara av tuffa utomhusmiljöer. Weidstam anser att lagen helt enkelt kom för tidigt p g a att leverantörerna inte var i fas med detta, ingen kunde leverera den utrustning som behövdes och till det pris som angetts.

Särskilt viktigt är hans konstaterande att de som marknadsför kassasystem som godkända för torg-

och marknadshandel luras, några sådana system finns helt enkelt inte. Vidare bekräftar Weidstam att manualer till befintliga kassaregister enligt det lagstadgade kravet saknas. Han är också kritisk till att Skatteverket lät tillverkardeklarerade, alltså inte certifierade, kassasystem komma ut på marknaden.

 

Skatteverket ändrar sina argument när bristerna kommer i dagen.

Välkommen till www.knalleweben.se